FAS ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSININ (AGENCE MAROCAINE DE COOPERATION INTERNATIONALE-AMCI) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA BAŞVURULARI HAKKINDAKİ DUYURUSUNUN GAYRIRESMİ TÜRKÇE TERCÜMESİ, 29.7.2020

FAS ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSININ (AGENCE MAROCAINE DE COOPERATION INTERNATIONALE-AMCI) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA BAŞVURULARI HAKKINDAKİ DUYURUSUNUN GAYRIRESMİ TÜRKÇE TERCÜMESİ

I- Genel Bilgiler

1. Adaylık Dosyalarının Sunulması

Fas yükseköğretim kurumlarında eğitim almayı arzu eden tüm Türk vatandaşı öğrenciler, başvuru dosyalarını Büyükelçiliğimize teslim etmelidirler. Büyükelçiliğimiz, başvuru dosyalarını diplomatik kanallarla AMCI’ye gönderecektir.

Bu sürece istisna olarak, Fas vatandaşlığını sonradan almış adaylar ile Fas'ta yaşayan ve Fas diploması sahibi olan yabancılar (lise, lisans, yüksek lisans vb.) Faslı öğrencilerle aynı başvuru koşullarına tâbîdir. Bu kişiler AMCI veya Büyükelçiliğimizle temas etmeksizin başvurularını doğrudan yükseköğretim kurumlarına iletebileceklerdir.

Fas’tan bir diploma sahibi olup Fas’ta ikamet etmeyen yabancı öğrenciler, eğer Büyükelçiliğimizce resmî olarak Fas makamlarına önerilirlerse, yükseköğretim programlarına kayıt yaptırabilme imkânına sahiptirler.

2020 yılı için başvuru dosyalarının Fas makamlarına zamanında ulaştırılabilmesini teminen 7 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Fransızca veya Arapça eğitim verilen üniversiteler 15 Eylül 2020, Fransızca hazırlık programları ise 15 Ekim 2020 tarihinde eğitime başlayacaklardır.

2. AMCI İşbirliği Bursuna Başvuru

Fas yükseköğretim kurumlarında eğitim almayı arzu eden tüm Türk vatandaşı öğrenciler, aynı başvuru dosyasıyla aşağıda belirtilen istisnalar haricinde AMCI tarafından Türk uyruklu öğrenciler için belirlenen kontenjan dahilinde verilen işbirliği bursuna başvurabilmektedir. Fas’tan bir diploma sahibi olup Fas’ta ikamet etmeyen öğrencilerin, Büyükelçiliğimiz üzerinden başvurmaları halinde, AMCI kararı kapsamında işbirliği bursundan yararlanmaları da ihtimal dahilindedir.

İstisnalar:

Halihazırda Fas'ta ikamet eden yabancılar hiçbir şart altında AMCI tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Fas vatandaşlığı sonradan almış adaylar hiçbir şart altında AMCI tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

II- Başvuru Dosyasında Olması Gereken Belgeler

• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (www.amci.ma/fcf.pdf linkinden temin edilebilir)

• Lise diplomasının ya da başarı belgesinin 3 adet örneği. Başarı belgesi sunan öğrenciler eğitimlerinin en geç ikinci yılında diplomalarını öğrencisi oldukları kuruma iletmekle yükümlüdür.

• Lise not dökümünün (transkript) “aslına uydundur/ conforme à l'origine” onaylı 3 adet fotokopisi (Belge aslıyla getirildiği takdirde gerekli onay Büyükelçiliğimizce verilebilmektedir)

• Doğum belgesinin 3 örneği

• Pasaportun 3 adet fotokopisi

• Yakın tarihli 3 adet adlî sicil kaydı

• Kamu sağlığı kurumlarından alınacak, öğrencinin eğitimine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi olmadığını, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yapıldığını ve tüberküloz dahil bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığını gösteren bir sağlık raporu (3 örnek)

• Arka kısmında öğrencinin adının, soyadının ve uyruğunun yazdığı 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

• Yüksek lisans ve doktora adayları, yukarıda sıralanan belgelere ek olarak, yükseköğrenim diplomalarının “aslına uygun/ conforme à l'origine” kopyalarını, eğitim alınan yükseköğrenim programlarının “aslına uygun/ conforme à l'origine” not dökümünü (transkript) ve eğitim/proje sonunda kaleme aldıkları tez ya da bitirme ödevinin bir örneğini veya doktora tezlerini sunmalıdırlar. (Belge aslıyla getirildiği takdirde gerekli onay Büyükelçiliğimizce verilebilmektedir) (3 örnek)

ÖNEMLİ NOT: Eksik veya geç teslim edilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

III- Kabul Şartları

1. Lisans

Adaylar 2020 yılına ya da ihtimal dâhilinde 2019 yılına ait, “Çok iyi”, “İyi” veya “Yeterince iyi” dereceyle bitirilmiş lise diplomasına sahip olmalıdırlar. Bazı kurumlar yalnızca 2020 yılına ait lise diploması kabul edebilmektedir.

Adaylar için yaş sınırı, kurumdan kuruma farklılık göstermekte ve 19 ile 23 arasında değişebilmektedir.

Bu notta belirtilenlerin dışında Fas yükseköğretim kurumlarınca münhasıran talep edilen şartlara ilişkin bilgilere www.amci.ma/repf.pdf linkinden ulaşılabilir.

2. Yüksek Lisans ve Doktora Adayları

Yüksek lisans başvurusu yapacak adaylar, en az “iyi” dereceyle bitirilmiş bir lisans diplomasına veya talep edilen alanda eşdeğer tanınırlığı olan bir yükseköğretim diplomasına sahip olmalıdırlar.

Doktora başvurusu yapacak adaylar, yüksek lisans diplomasına veya talep edilen alana geçiş hakkı verecek eşdeğer tanınırlığı olan bir yükseköğretim diplomasına sahip olmalıdırlar.

Yüksek lisans veya doktora başvurusunda bulunacak adaylar seçtikleri ihtisas alanı ve kurumu belirtmek zorundadır. Bu çerçevede, sözkonusu adayların Yükseköğretim Dairesine (www.enssup.gov.ma) ve Fas yükseköğrenim kurumlarının internet sitelerine danışmaları önerilmektedir.

Genel şartları yerine getiren adayların dosyaları başvurdukları yükseköğretim kurumuna iletilmekte olup, başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine dair nihai karar anılan kurum tarafından verilecektir.

3. Diploma Denklikleri

Bazı Fas yükseköğretim kurumlarına kayıt için, 21 Haziran 2001 tarihli ve 2-01-333 sayılı yönetmelik çerçevesinde başvuru esnasında sunulan diplomaların Fas makamlarından alınacak denkliği istenebilmektedir.

4. Dil Eğitimi/Hazırlık

Fas yükseköğretim kurumlarının büyük çoğunluğunda, özellikle bilim, teknik ve iktisat alanlarında eğitim dili Fransızcadır. Bu alanlarda eğitim alacak ve Fransızca bilmeyen yabancı öğrencilerin, 2020-2021 öğretim yılında Rabat’ta bulunan Uluslararası Dil Merkezinde eğitim görmesi gerekmekte olup, öğretim yılı sonunda yeterlilik sınavını geçebildikleri takdirde anılan alanlarda yükseköğrenim görebileceklerdir. Dil eğitimi/hazırlık yılının tekrar edilmesi mümkün değildir.

Arap dili ve edebiyatı ile İslam çalışmaları bölümlerinde eğitim dili Arapça olup, bu bölümlere başvuracak adayların Arapçaya hakim olması gerekmektedir.

IV. Değerlendirme ve Seçim

1-Lisans Eğitimi: Başvuru dosyaları AMCI tarafından değerlendirilecektir. Seçilen başvurular kayıt izni için ilgili Bakanlık birimlerine iletilecektir.

2-Yüksek Lisans ve Doktora: Başvurular ilgili Bakanlık birimlerince, başvurulan eğitim kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde değerlendirilecektir.

Başvuruları başarılı olan adaylar, diplomatik kanallar yoluyla bilgilendirilecektir.

V- Kayıt Süreci

-Başvuruları kabul edilen adaylara, diplomatik kanallarla bilgilendirme mektubu gönderilecektir.

-Başvurusu başarılı olan ancak belirlenmiş tarihler içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar, kendilerine yapılmış kayıt teklifinden feragat etmiş sayılacaktır.

-Başvurusu başarılı olan bir adayın Fas’ta bulunması, kendisine sunulan kayıt teklifinin kesin kabulü anlamına gelmektedir. Kayıt teklifi geri alınamaz, bölüm ve üniversite değişimi kabul edilemez.

-Başarılı olan adaylar, Rabat’a gelir gelmez kendisine ahiren iletilen bilgilendirme mektubuyla AMCI “Guichet Unique”’e kendini takdim ederek,

  • Dosyasını tamamlamalı;
  • Kayıt izin belgesi (sadece öğrencinin kendisi tarafından alınabilir, bir vekil tarafından alınması mümkün değildir), burs sertifikası (burs verilen öğrenciler için), kayıt ücreti ödeme belgesi (900 Fas Dirhemi olan bu ücret ilk burs ödemesinden düşülmektedir) ve sigorta poliçesi kayıt belgelerini teslim almalıdır.

Adaylar bunun ardından kayıtlarını tamamlamak için bağlı bulunacakları yükseköğretim kurumuna başvurmalı ve kayıt işlemlerini tamamladıklarında kayıt sertifikalarının onaylı bir örneğini AMCI’ye iletmelidir.

Fas’ta yükseköğretim ücretsiz olmakla beraber, bazı eğitim programlarının gerektirdiği araç-gereç masrafları ve benzer ödemeler öğrencilerin sorumluluğundadır.

VI- İşbirliği Bursu

AMCI bursları resmi kota içinde seçilen adaylara verilmektedir. Ülkemiz için 2020 burs kotası 25 öğrenciyle sınırlıdır. Burslar yıllık olarak verilmekte olup kullanılmayan veya feragat edilen burs kotalarının sonraki senelere aktarılması mümkün değildir.

Verilen burs öğrencilerin yaşam masraflarını karşılama amaçlı olup, kayıt, staj, ulaşım ve diğer masraflar öğrencilerin sorumluluğundadır. Burs miktarı eğitim programından ve süresinden bağımsız olarak aylık 750 Fas Dirhemidir. Prensipte, burs Eylül ayından Ağustos ayına kadar 12 ay ödenmektedir. Öte yandan burs ödemeleri burstan yararlanan öğrencinin kayıtlı bulunduğu kurumda mevcudiyeti ve eğitim programına düzenli devam etmesine bağlıdır.

Burs ödemeleri AMCI tarafından belirlenecek takvime bağlı olarak ayda iki kere yapılmaktadır. Ödemeler, burstan yararlanan kişinin bizzat pasaportuyla birlikte herhangi bir “Banque Populaire” bankası şubesine başvurusuyla yapılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora programını bitiren öğrenciler, bitirme tezlerinin bir örneğini AMCI’ye teslim ettikleri takdirde sözkonusu tezin basım masrafının karşılanması için sabit miktarda burs almaları mümkün olabilmektedir.

Bursun şartlarına ve ödemelerine ilişkin bilgiler, burstan yararlanacak öğrenciler Fas’a geldiklerinde kendilerine verilecek olan “Yabancı Öğrenci ve Stajyerlere Verilen Eğitim ve Staj Burslarına İlişkin Yönetmelik” kitapçığında mevcuttur.

VII- Konaklama

Üniversite yurtlarında konaklama imkanı otomatik olarak sağlanmamaktadır (menfi). Öte yandan, yabancı öğrenciler bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun konaklama imkanlarından yer olduğu takdirde ve ücret karşılığında yararlanabilmektedir.

Bu konaklama imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını AMCI’ye yapmak zorundadır. Üniversite kampüsünde konaklama imkanlarından en fazla 3 yıl yararlanılabilmektedir.

Yeni kayıt olan öğrenciler, öncelik Fransızca dil/hazırlık eğitimi alan öğrencilere verilmekle birlikte Uluslararası Üniversite Kampüsündeki konaklama imkanlarından kontenjan dahilinde yararlanabilmektedir. Öğrencilerin Uluslararası Üniversite Kampüsü kurallarına aykırı davranışta bulunmaları, sözkonusu yurtlardan kesin ihraçla sonuçlanacaktır.

Ev kiralayacak öğrencilerin, ev sahipleriyle sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşme oturma izni kartı başvurularında istenen belgeler arasındadır.

VIII- İaşe

Birçok üniversite kampüsünde öğrencilere hizmet veren restoranlar bulunmaktadır. Bu restoranlara erişim için öğrencilerin yükseköğretim kurumlarının idari yönetimine başvurması gerekmektedir.

IX- Sağlık Sigortası

Yabancı öğrenciler Fas’ta öğrenci oldukları sürece aşağıdaki masrafları karşılayan sağlık sigortasından yararlanabilecektir.

-Tıbbi masrafların iadesi

-Tedavi

-Öğrencinin eğitimine devam etmesini engelleyen ciddi bir sağlık sorunu olduğu takdirde ülkesine nihai tahliyesi

-Fas topraklarında vefat ettiği takdirde naaşının ülkesine iadesi

Sağlık sigortasına ilişkin ayrıntılı bilgilerwww.ma2e.com internet sitesinde bulunabilir.

Yabancı öğrenciler, Faslı öğrenciler gibi Fas’taki tüm devlet hastanelerinden ve sağlık merkezlerinden faydalanabilmektedir. Uluslararası Üniversite Kampüsünde yabancı öğrencilere ücretsiz hizmet veren bir sağlık merkezi bulunmaktadır.

X- Fas’ta kalma şartları

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Fas’ta kalmayı arzu eden yabancı öğrenciler, eğitim programlarının tamamlanmasının ardından oturum kartı temin etmek için mümkün olan en kısa sürede bulundukları şehirdeki Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmalıdır. Oturum izni kartı her sene yenilenmektedir. Oturum izninin vakitlice temin edilmemesi, öğrencilerin Fas’taki mevcudiyetini göçmenlik hizmetleri nezdinde usulsüz hale getirecektir.

Duyuruda açıklanan konulara ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki internet sitelerine başvurabilirsiniz.

www.amci.ma

www.enssup.gov.ma

www.men.gov.ma

www.ofppt.ma

www.ma2e.com

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

2020 yılı başvuru duyurusu.docx

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ: Müracaat ve evrak kabul: 09:00-12:30. Evrak ve pasaport teslim: 14:00-15:00. Telefonla bilgi talebi: 15:00-16:00 (Ramazan ayında telefonla bilgi: 14:00-15:00)
1.1.2020 1.1.2021 Yılbaşı
1.5.2020 1.5.2020 Çalışma Bayramı
24.5.2020 25.5.2020 Ramazan Bayramı
30.7.2020 30.7.2020 Taht Bayramı
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı
14.8.2020 14.8.2020 Oued Ed-Dahab Günü
20.8.2020 20.8.2020 Kralın ve Halkın İhtilali
20.8.2020 20.8.2020 Hicri Yıl Başlangıcı 1 Muharrem
21.8.2020 21.8.2020 Kral VI. Mohammed'in yaş günü
29.10.2020 29.10.2020 Hz. Muhammed'in Doğum Günü
6.11.2020 6.11.2020 Yeşil Yürüyüş Bayramı
18.11.2020 18.11.2020 Bağımsızlık Bayramı